Tagged

Agile

Agile là tập hợp những giá trị chuẩn mực và quy tắc chung nhằm cải tiến quy trình phát triển của sản phẩm. Tuyên ngôn Agile cho rằng: - Cá nhân và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ. - Sản phẩm dùng được hơn là tài liệu phức tạp. - Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng. - Phản hồi với thay đổi hơn là bám sát kế hoạch.