Tagged

Scrum

Có thể nói, Scrum là một trong những cách tiếp cận phổ biến nhất hiện nay khi đội nhóm muốn ứng dụng agile vào công việc. Cần lưu ý rằng Scrum là khung làm việc, còn Agile là mindset. Agile mindset là tư tưởng, tư duy làm việc. Triết lý agile chỉ đề cập đến 4 giá trị và 12 nguyên tắc định hướng giúp phát triển phần mềm một cách linh hoạt, nhanh chóng đưa ra thị trường, chứ không chỉ rõ cụ thể ta nên làm như thế nào khi ứng dụng vào đội nhóm.