Business Analysis Core Concept Model (BACCM)

Business Analysis Core Concept Model (BACCM)

BACCM là một framework hay còn gọi là một khung cơ bản dùng để phân tích nghiệp vụ của một dự án hay một yêu cầu mới.

1. Các Khái niệm.

Gồm có 6 khái niệm cốt lõi. Trong đó, mỗi khái niệm cốt lõi được xác định bởi 5 khái niệm còn lại, không thể hiểu đầy đủ cho đến khi tất cả các khái niệm được hiểu. Mô hình này rất hữu hiệu khi cần phân tích sâu bất kì 1 vấn đề nào.

1.1 Need (nhu cầu)

 • Vấn đề hoặc cơ hội hay cũng có thể là 1 rằng buộc mới về mặt pháp lý được đưa ra.
 • Là concept cơ sở để tạo ra 5 concept còn lại.

1.2 Stakeholder (các bên liên quan)

 • Các tác nhân (actor) có liên quan đến sự thay đổi, nhu cầu hoặc giải pháp.
 • Hiểu rõ được nhu cầu (Need) từ họ.
 • VD: BA, ,PM, Customer, Doimain Sbject Matter Expert, End User,...

1.3 Solution (giải pháp)

 • Cách thức/phương pháp nhằm đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu cụ thể trong ngữ cảnh nào đó.
 • Là văn hoá, ngôn ngữ, đối thủ cạnh tranh, hành lang pháp lý.
 • Giải pháp sẽ ảnh hưởng đến stakeholder trong ngữ cảnh cụ thể.

1.4 Context (ngữ cảnh)

 • Môi trường mà stakeholder đang vận hành và solution đang/sẽ thực hiện.
 • Là văn hoá ngôn ngữ, đối thủ cạnh tranh, hành lang pháp lý,..
 • Giải pháp sẽ ảnh hưởng tới stakeholder trong ngữ cảnh cụ thể.
 • Những tình huống ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng và mạng lại thông tin để có thể hiểu được sự thay đổi.

1.5 Value (giá trị)

 • Giá trị mang lại cho stakeholder, cho tổ chức.
 • Có thể vô hình hoặc hữu hình.
 • Mỗi stakeholder sẽ có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau về Value.

1.6 Change (sự thay đổi)

 • Giải pháp đưa ra dẫn tới sự thay đổi.
 • Sự thay đổi sẽ khác nhau trong những ngữ cảnh khác nhau.
 • Các hoạt động chuyển đổi để đáp ứng yêu cầu.
 • BACCM nó rất hữu ích, nó sẽ trả lời được các câu hỏi what, where, when, why, who, how, how,..

2. Dùng BACCM:

 • Mô tả lĩnh vực nghề nghiệp trong phân tích nghiệp vụ.
 • Giao tiếp về phân tích nghiệp vụ với một ngôn ngữ chung.
 • Đánh giá mối quan hệ của các khái niệm chính (core concept) trong phân tích nghiệp vụ.
 • Đánh giá tổng thể 6 khái niệm chính (6 core concepts).
 • Đánh giá tác động giữa các khái niệm và mối quan hệ tại bất kỳ thời điểm để xây dựng nền tảng cho tương lai.

Ta có thể hiểu đơn giản như sau:

 • What are the kind of changes we are doing? (loại thay đổi chúng ta đang làm là gì?).
 • What are the needs that we are trying to satisfy? (các nhu cầu chúng ta đang nỗ lực đáp ứng là gì?).
 • What are the solutions that we are creating or changing? (các giải pháp chúng ta đang tạo ra hoặc thay đổi là gì?).
 • Who are the stakeholders involved? (các bên liên quan là ai?).
 • What do stakeholders consider of value? (các bên liên quan cân nhắc điều gì?).
 • What are the contexts that we and the solution are in? (các bối cảnh và giải pháp tương ứng).

3. Thực hành.

Cuối cùng chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ bên dưới với yêu cầu: “Chúng tôi muốn quản lý chặt chẽ và đúng tiến độ”.


4.Tài liệu tham khảo:

P/s: Cuối cùng rất welcome anh em feedback hoặc bổ sung hoặc chỉnh sửa, cuối cùng cảm ơn bạn đã đọc đến đây.