Tagged

php

A collection of 36 posts

composer

Chạy đồng thời composer 1 và 2

Composer 2 rất tuyệt vời nhưng lại không tương thích với phiên bản php <7.2. Vì vậy nếu bạn cần bảo trì một project có php cũ mà không sử dụng docker hay máy ảo thì bạn có thể gặp một số lỗi như sau: > PHP Fatal error: Composer detected issues in your platform: Your Composer dependencies require a PHP version ">= 7.2.0". You are running 7.1.33. Để khắc phục vấn đề trên, bạn có thể chạy đồng