Trong bài trước của series lập trình frontend này, mình đã giới thiệu chung về kiến thức cơ bản của HTML&CSS. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu về các thẻ Heading 1.Thẻ heading Trong HTML, ...