Scrum Ceremonies

Scrum ceremonies có thể hiểu là các "nghi lễ" hay đó chính là các cuộc họp.

Scrum Ceremonies

    Scrum ceremonies có thể hiểu là các "nghi lễ" hay đó chính là các cuộc họp.
    Theo hướng dẫn Scrum, các Scrum ceremonies là những những cuộc họp với các mục tiêu, thành phần tham gia được xác định rõ ràng và thời gian thường được hạn chế. Nếu không có hoặc thiếu những buổi họp đó thì không còn là Scrum nữa.
    Scrum ceremonies có 4 cuộc họp đó là:

  • Sprint Planning
  • Daily Scrum
  • Sprint Review
  • Sprint Retrospective

1. Sprint Planning

Những người tham dự: developers, scrum master, product owner.
Diễn ra khi nào: Khi bắt đầu một sprint.
Thời lượng cuộc họp: Độ dài của buổi Planning dựa trên độ dài của Sprint. Nó thường gấp đôi thời gian của sprint (tính bằng giờ).
Mục đích: Sử dụng cuộc họp này để xác định chi tiết cụ thể về công việc cần phải hoàn thành. Product Owner sẽ đưa ra các Product Backlog và thảo luận với Development team. Các Developers sẽ dự đoán được các Backlog mà họ có thể đạt được trong Sprint dựa trên các yếu tố như tốc độ, nguồn lực hay bất cứ yếu tố nào khác.

2. Daily stand-up

Những người tham dự: developers, scrum master, product owner.
Lưu ý: Scrum Master thường tham dự nhưng chỉ đảm bảo các Developers thực hiện đúng công việc chứ không trực tiếp tham gia điều hành hay phát biểu đóng góp vào nội dung của buổi họp. Product Owner và một số người khác có thể tham dự nhưng chỉ được lắng nghe và không đóng góp bất cứ vai trò nào trong sự kiện.
Diễn ra khi nào: Mỗi ngày một lần, thường là vào buổi sáng.
Thời lượng cuộc họp: Không quá 15 phút. Đây là cuộc họp diễn ra ngắn gọn.
Mục đích: Stand-up được thiết kế để nhanh chóng thông báo cho mọi người về những gì đang diễn ra trong nhóm. Ở đây mỗi thành viên có trách nhiệm báo cáo tiến độ công việc và nêu ra các khó khăn trước cả nhóm. Không ai muốn trở thành một thành viên trong nhóm làm liên tục cùng một việc liên tục và không tiến bộ. Các thành viên trong nhóm trả lời 3 câu hỏi sau:

  • Bạn đã làm gì hôm qua ?
  • Bạn sẽ làm gì hôm nay ?
  • Điều gì khó khăn khi làm việc ?

3. Iteration review

Yêu cầu tham dự: developers, scrum master, product owner.
Tùy chọn tham dự: Các bên liên quan của dự án.
Diễn ra khi nào: Khi kết thúc một sprint.
Thời lượng cuộc họp: Thường là 1 giờ Sprint một tuần. Ví dụ: 2 giờ cho Sprint hai tuần.
Mục đích: Sprint Review là để kiểm tra, đánh giá kết quả của Sprint cũng như nghe ý kiến từ các bên liên quan. Scrum Team trình bày kết quả công việc của họ cho các bên liên quan và tiến độ hoàn tất Product Goal. Dựa trên đó, những người tham dự cùng nhau xác định việc cần làm kế tiếp. Product Backlog có thể sẽ được điều chỉnh để phù hợp với định hướng công việc trong tương lai.

4. Retrospective

Yêu cầu tham dự: developers, scrum master, product owner.
Thời lượng cuộc họp: Thông thường, quá trình retrospective sẽ kéo dài không quá 1,5 giờ cho một Sprint kéo dài hai tuần. Nếu thời gian Sprint là một tháng, quá trình này sẽ không quá 3 giờ.
Mục đích:

  • Sprint Retrospective là để lập kế hoạch những cách tăng chất lượng và hiệu quả. Scrum Team xác định những thay đổi hữu hiệu nhất để cải thiện tính hiệu quả. Những cải tiến gây ảnh hưởng nhiều nhất sẽ được xử lý càng sớm càng tốt.
  • Ngay cả khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, đừng ngừng thực hiện việc điều tra lại. Việc xem xét lại cung cấp hướng dẫn liên tục cho nhóm để giữ cho mọi thứ diễn ra tốt đẹp.

Tài liệu tham khảo:
https://www.atlassian.com/agile/scrum/ceremonies