Chung Tran

Chung Tran

Lazy developer. Culy chuyên bị bắt nạt ở công ty :(