Thêm authentication vào Laravel 6.x và 7.x

Thêm authentication vào Laravel 6.x và 7.x

Với Laravel 5.x , ta có sẵn lệnh php artisan make:auth, nhưng từ Laravel 6.x và 7.x Laravel đã bỏ câu lệnh này và chuyển toàn bộ ra 1 package riêng có tên là laravel\ui, nên với những ai đang dùng Laravel 5.x mà có dự án mới cần bắt đầu ở phiên bản Laravel 6.x hoặc 7.x có thể sẽ hoang mang (như mình) khi không thấy câu lệnh quen thuộc ở đâu nữa :))

Trên official doc của Laravel có giới thiệu package laravel/ui sẽ giúp bạn làm điều này.

Cài thử:

composer require laravel/ui

Xem thử xem Larvel UI có gì nào ?

php artisan ui --help

Package này sẽ tạo ra front-end scaffolding cho ứng dụng của bạn, hỗ trợ Twitter Bootstrap, Vue và React.

Dự án hiện tại của mình khá nhỏ và nhanh, để đơn giản mình làm multiple page app dùng luôn Twitter Bootstrap nên dùng lệnh:

php artisan ui bootstrap --auth 

bạn sẽ được yêu cầu chạy npm install && npm run dev, nếu không giao diện sẽ không có tí chút css nào luôn :D

Giao diện login:

Giao diện trang register

Giao diện trang forgot password

Kiểm tra lại thì các phần liên quan tới authentication (view, controller, model, migration ) đều đã được tạo. Các trang được dùng luôn các class của Twitter Bootstrap, khá tiện.

Migrate thử DB

php artisan migrate  

Các bảng trong database đã được tạo liên quan tới user.

Giờ thì bạn có thể thử các chức năng liên quan tới việc đăng ký hay đăng nhập thông qua việc click vào menu Register hay Login trên nav bar đầu trang.

Các thay đổi của file đã được lưu lại trong pull request:
https://github.com/haposoft/laravel-7-scaffold/pull/16
Bạn có thể kiểm tra lại để thấy sự khác biệt.