Fork 1 github repository về biến nó thành private repository của riêng bạn

Fork 1 github  repository về biến nó thành private repository của riêng bạn

Chiều chủ Nhật, tranh thủ setup thêm 1 dự án mới, định bụng dùng luôn cái Laravel 7 Scaffold đang xây dựng dở cho dự án mới, có gì hay ho thì cập nhật lại luôn cho cái Scaffold. Và thế là theo thói quen tự nhiên thì nhấn nút fork.

Tèn tèn, dự án đã được fork về tài khoản cá nhân, cơ mà nó vẫn là public repository, mà dự án của khách hàng thì không thể public được, định bụng vào setting của github repository để đổi nó về private. Nhưng mà ôi thôi !!!

Github không cho phép bạn fork 1 public repository về rồi biến nó thành private. Và thế là Github bắt bạn phải duplicate cái repository.

Okay fine !

Thế thì duplicate nào !
Tạo luôn 1 private repository mới trên github có tên là new-project


Tạo 1 bare clone repository dưới local:

git clone --bare git@github.com:haposoft/laravel-7-scaffold.git

vào folder của repo vừa clone

cd laravel-7-scaffold.git

push lên repository new-project

git push --mirror git@github.com:chungth/new-project.git

Hehe, kết quả là bạn sẽ có 1 repository mới giống như repository đã fork về với commit và các branch được giữ nguyên.