Thiết lập trên MacOS:  Terminal

Thiết lập trên MacOS:  Terminal

Code có thể không giỏi nhưng bàn phím gõ phải kêu và màn hình thì lúc nào cũng phải "Cool".

MacOS có terminal khá tiện, và hầu như khi lập trình rất hay dùng terminal. Nên sau khi cài MacOS, mình nghĩ ngay tới việc setup để có 1 terminal dễ dùng và đẹp 1 chút, thê nên mình đã chọn Oh-my-zsh và dùng theme PowerLevel9K.

1. Cài Oh-my-zsh

Về Oh-my-zsh bạn có thể đọc tại đây, dùng Oh-my-zsh cài thêm plugin, sẽ có nhiều shortcut khá tiện lợi cho bạn.

sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh)"

2. Thiết lập powerlevel9k theme

Theme Powerlevel9k dùng kèm với Powerline font cho bạn giao diện khá ngầu.
Bạn clone theme về cho vào thư mục theme của oh-my-zsh bằng lệnh dưới:

git clone https://github.com/bhilburn/powerlevel9k.git ~/.oh-my-zsh/themes/powerlevel9k

Set trong file ~/.zshrc để Oh-my-zsh nhận theme

ZSH_THEME="powerlevel9k/powerlevel9k"

Chọn một trong số các font trong Github Repo sau để được hiển thị tốt nhất, nếu không bạn sẽ thấy giao diện gặp 1 số ký tự không hiển thị được với mặc định của MacOS. Chỉ cần download font file về và install
https://github.com/powerline/fonts

Mình đã chọn font Meslo và dùng profile Homebrew của Terminal.

Kết quả :

Giờ thì đã có 1 terminal cũng khá cool giúp tăng cảm hứng làm việc :D