Cơ bản về mã Markdown

Markdown là gì ? Là những cú pháp hỗ trợ format documents. các văn bản được viết bằng cú pháp markdown có thể được chuyển đổi sang HTML và ngược lại. (chú ý : đoạn văn bản được viết bằng cú pháp ...