Tìm hiểu Azure Serverless Computing

 1. Azure serverless computing là gì?

Azure serverless computing là dịch vụ cho phép nhà phát triển có thể phát triển ứng dụng nhanh hơn bằng việc không cần quản lý cơ sơ hạ tầng. Việc cung cấp, scale, quản lý cơ sở hạ tầng sẽ được Azure đảm nhiệm và tự động thực hiện.

 • Những lợi ích chính của việc sử dụng dịch vụ serverless computing:

+ Không cần quản lý hạ tầng

+ Scale up and down linh hoạt

+ Giảm thời gian phát triển sản phẩm

+ Tiết kiệm chi phí, chỉ thanh toán cho resource bạn sử dụng

2. Tại sao lựa chọn Serverless Computing

Azure cho phép lập trình viên phát tiển phần mềm mà không phải lo lắng về Server, cung cấp khả năng lưu trữ liên tục và có thể mở rộng liên tục bất cứ lúc nào. Đồng thời, dễ dàng sao lưu và backup dữ liệu.

3. Các dịch vụ serverless của Azure

 • Azure serverless compute

- Serverless Kubernetes : Tạo ứng dụng serverless bằng các dịch vụ như Azure Kubernetes Service (AKS) and AKS virtual nodes

- Serverless Function: Azure Functions là một event-driven compute, nó dễ dáng được scale và chỉ trả tiền cho thời gian code được thực thi

- Serverless application environments: Azure App Service run và scale các web, mobile và API trên platform được quản lý

 • Workflows and integration

- Serverless workflow orchestration: Azure Logic Apps tương tác và xử lý data giữa các ứng dụng

- Serverless API Management: Azure API Management Publish, secure, transform, maintain và monitor API

- Serverless messaging: Azure Service Bus Xây dựng các ứng dụng phân tán bằng việc sử dụng message infrastructure.

 • AI and machine learning for serverless

- Cognitive computing: Azure Cognitive Services cho phép ứng dụng nhìn, nghe, nói, hiểu và giải thích người dùng thông qua việc giao tiếp tự nhiên

- Conversation bots: Azure Bot Services sử dụng bot để tương tác tự nhiên với người dùng

- Machine learning model : Azure Machine Learning Build, train, deploy model

 • Relational and non-relational Database:

- Azure SQL Database serverless :  Azure SQL Database serverless xây dựng ứng dụng nhanh hơn, tối ưu hóa hiệu suất giá và đơn giản hóa việc quản lý hiệu suất cho cơ sở dữ liệu quan hệ. Tự động scale trên khối lượng công việc và chỉ trả tiền cho việc tính toán trên giây

- Azure Commos DB : Azure Cosmos DB

 • Azure storage serverless

- Azure Blob storage: có thể sử dụng để build static web hoặc có thể sử dụng như storage lưu dữ liệu unstructred. Các sự kiện Blob được đẩy qua Event Grid tới những người đăng ký sử dụng Function, Logic Apps hoặc HTTP.

 • Azure serverless monitoring

- Azure Monitor : Giúp quan sát được hoạt động của các ứng dụng serverless cho nhà phát triển dễ dàng giám sát nó.

 • Azure serverless analytics

- Azure Stream Analytics: dễ dàng deploy và run hàng loạt phân tích real-time hàng loạt stream data như các ứng dụng IoT.

4. Azure serverless solution architectures example

Một E-commerce website bao gồm quá trình xử lý đơn hàng sử dụng Azure services.

azure serveless solution architectures ecommerce simple
 1. Người dùng truy cập website từ Browser => đăng nhập
 2. Browser lấy nhwunxg dữ liệu tính từ CDN về
 3. Người dùng tìm kiếm sản phẩm và query dữ liệu từ Database
 4. Lấy thông tin sản phẩm từ SQL database
 5. Lấy hình ảnh sản phẩm từ Blob storage
 6. Cache data vào Redis cache để  cải thiện hiệu năng website
 7. Đẩy thông tin order lên queue
 8. Xử lý thông tin payment bằng sử dụng Functions
 9. Thanh toán qua bên thứ 3 và lưu thông tin thanh toán vào database