React Hooks: UseCallback, UseMemo

1. Lời nói đầu Đang ngồi chém gió với đồng nghiệp phát thì phát hiện rằng mặc dù dùng react hook lâu nhưng anh em vẫn thấy bỡ ngỡ khi đến 1 số hook như useCallback. Nên mình quyết định ...

PM2 — Cluster Mode and Zero-Downtime Restarts

PM2 — Cluster Mode and Zero-Downtime Restarts

1. Mở đầu Dùng PM2 đã lâu nhưng có thể bạn chưa biết rõ điều này Zero-Downtime Restart với PM2. Khi đọc bài viết này mình mặc định là mọi người đều đã thành thạo về những lệnh cơ bản ...