Terminal thân thiện với fish

Terminal thân thiện với fish

Mở đầu

Bình thường mọi người sử dụng terminal trên ubuntu có thấy khó chịu khi phải nhớ câu lệnh?
Hoặc các syntax khó nhìn, không có nhiều màu sắc ?
Một shell terminal có thể giải quyết các vấn đề đó của bạn, đó là Fish.

Tổng quan

 1. Fish là gì?
 2. Cài đặt fish
 3. Các tính năng của fish
 4. Tài liệu tham khảo

Fish là gì?

A shell is a program that helps you operate your computer by starting other programs. fish offers a command-line interface focused on usability and interactive use.

Shell là một chương trình giúp bạn vận hành máy tính của mình bằng cách khởi động các chương trình khác. Fish (friendly interactive shell) cung cấp một giao diện dòng lệnh tập trung vào khả năng sử dụng và tính tương tác sử dụng.

Cài đặt fish
B1: cài đặt fish repository trong ubuntu:

sudo apt-add-repository ppa:fish-shell/release-3 

B2: Update và Upgrade repository

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

B3: Cài đặt fish shell

sudo apt-get install fish

B4: Chọn fish shell làm mặc định

sudo chsh -s /usr/local/bin/fish

khi ở terminal, bạn có thể chuyển qua fish bằng lệnh fish và thoát fish bằng lệnh exit;
fish_01
Các tính năng của fish

 • UI thân thiện: fish có thể highlight syntax, gợi ý câu lệnh, tab hoàn thành, danh sách lựa chọn có thể điều hướng và chọn lọc.
 • Fish ghi nhớ các câu lệnh trước đó và sẽ gợi ý khi bạn gõ.
 • Sử dụng phím tab để hoàn thành câu lệnh mà bạn đang viết.
 • Fish hiển thị nhánh git khi đang ở trong một project.
  fish_02
 • highlight syntax dễ dàng hơn cho việc đọc, hiển thị danh sách list folder dễ nhìn, trực quan.
  fish_04
 • Không cần cấu hình: fish được thiết kế để sẵn sàng sử dụng ngay lập tức mà không hề yêu cầu cấu hình mở rộng nào.
 • Dễ dàng thêm các chức năng: có thể thêm các chức năng mới trong cấu hình fish, sử dụng ngôn ngữ bash.

Mở rộng:
Bạn có thể cấu hình theme cho fish với Oh-my-fish
Danh sách các theme trong Omf:
fish_05
VD mình đang áp dụng theme fox trong terminal
fish_06

Tài liệu tham khảo

Bài viết trên được tham khảo từ các nguồn link:
Fish document
Cài đặt fish