Chia sẻ kiến thức mới mỗi ngày, mỗi ngày là một niềm vui mới!

Product Backlog: Danh sách các công việc quan trọng của sản phẩm
Agile

Product Backlog: Danh sách các công việc quan trọng của sản phẩm

@media screen and (min-width: 1124px) { .toc { overflow-y: auto; position: fixed; top: 75px; right: 10px; width: 200px; font-size: .8em; font-family: sans-serif; background: #fff; opacity: .9; padding-top: 10px; } ol.toc-list { margin: 0; padding-right: 20px; } } ToCProduct Backlog là gì?Product Backlog là nơi lưu trữ danh sách các tính năng mong muốn cho