Solidity Programming Note

Solidity Programming Note

Solidity là ngôn ngữ lập trình hướng contract, được sử dụng để viết smart contract trong hệ sinh thái Ethereum. Các tài liệu chính về lập trình bằng solidity có thể tìm thấy tại Solidity documentation. Trang này đi theo ...

Tổng hợp các câu lệnh git hữu dụng

Tổng hợp các câu lệnh git hữu dụng

Hiện nay, việc sử dụng git để quản lý source code của dự án là điều không thể thiếu. Dưới đây, là 1 số lệnh về git mà tôi thường dùng nhất. Git config git config --global user.name "nghialuutrung" ...