Sử dụng icon Font trong Figma

Sử dụng icon Font trong Figma

Note lại một chút với 1 người không chuyên về design dùng Figma để vẽ WireFrame. Để dùng icon Font như Font Awesome trong Figma chỉ cần tạo 1 text mới, sau đó chọn FontAwesome ở phần Design/Text. Sau ...

Laravel 5.7 dump server

Laravel 5.7 dump server

Laravel 5.7 tích hợp thêm dump-server, 1 tính năng mới từ Symfony 4.1. Giải thích một cách đơn giản thì bình thường bạn sẽ dùng lệnh dump() để hiển thị giá trị của 1 biến trên browser. Điều ...