Điểm nổi bật của Git 2.28

Điểm nổi bật của Git 2.28

Giới thiệu init.defaultBranch Khi khởi tạo một Git repository mới bằng git init, Git luôn tạo một nhánh khởi tạo là nhánh master. Trong Git 2.28, sử dụng tùy chọn init.defaultBranch khi config có thể ghi đè ...

Reduce trong javascript

Reduce trong javascript

Giới thiệu Reduce JavaScript là một method có trong Array.prototype được giới thiệu từ ES6 và hiện tại support trên các browser hiện đại. Theo mình thì Reduce là một trong những phương thức khá khó hiểu và dễ ...

Eager Loading laravel

Eager Loading laravel

Laravel là một trong những framework của php phổ biến hiện nay, được cộng đồng php developer yêu thích và sử dụng. Query Performance là chủ đề mà nhiều bạn khi mới bắt đầu tiếp cận laravel có thể chưa ...