Chúng ta có 2 vấn đề với state của ứng dụng trong lập trình di động: 1 component muốn chia sẻ state với 1 component khác. 1 component muốn thay đổi state của 1 component khác. Ứng dụng nhỏ thì ...