Chung Tran

Chung Tran
 • Name
  Chung Tran

 • Posts
  21

 • Bio
  Lazy developer. Culy chuyên bị bắt nạt ở công ty :(

 • Website

 • Facebook
  chungth.io

Lastest post

Laravel 5.5 có gì mới ?

Laravel 5.5 có gì mới ?

30/8 vừa qua Laravel 5.5 đã release bản này giống như bản Laravel 5.1 là bản Long Time Support. Dịch nhanh một số điểm mới của Laravel 5.5 từ blog Laravel News để có thể tóm ...

Cài đặt Laravel5 IDE Helper Generator

Cài đặt Laravel5 IDE Helper Generator

Package : https://github.com/barryvdh/laravel-ide-helper Cài đặt 1. Require package composer require barryvdh/laravel-ide-helper 2. Add service provider vào providers array trong config/app.php Barryvdh\LaravelIdeHelper\IdeHelperServiceProvider::class, 3. phpDoc generate cho Laravel Facades php artisan ide-helper:generate ...

PHP Traits là gì ? Dùng thử PHP Traits

PHP Traits là gì ? Dùng thử PHP Traits

PHP Traits là gì ? PHP, Java hay Ruby đều là những ngôn ngữ hướng đối tượng chỉ hỗ trợ single inheritance(đơn kế thừa). Để khắc phục những giới hạn của đơn kế thừa trong việc sử dụng lại source ...