Config Laravel DebugBar cho team khó tính :)

Config Laravel DebugBar cho team khó tính :)

Tại sao lại là config Laravel DebugBar cho team khó tính ?

(Về Laravel debugbar package)

Đơn giản, vì không phải ai cũng thích plugin Laravel DebugBar trong khi dev vì cảm thấy vướng víu khi cái thanh bar nó cứ chềnh ềnh ra ở phía dưới. Có người thì lại thấy nó tiện lợi và ghét phải đọc log trong console.

Và vấn đề là khi bạn phải lead 1 dev team như vậy, tạm gọi là "team khó tính" , bạn hoàn toàn có thể bắt mọi người đi theo một hướng, đó là dùng hoặc không dùng Laravel Debugbar, hoặc là ... config cho ai muốn thì dùng !
Và tất nhiên là phạm vi note này không đề cập tới tranh luận về vấn đề teamwork khi hướng 1 người đi theo 1 workflow tốt hơn hay cho thành viên trong team tự do tốt hơn.

Vấn đề đặt ra ở đây, trong cùng 1 môi trường local (hoặc development - tuỳ team quy định), cùng 1 config app.debug=true, cần tách để người này có thể dùng Laravel Debugbar , người kia không dùng.

Rất may, Laravel Debugbar giờ đã có thể publish config, bằng câu lệnh:

php artisan vendor:publish --provider="Barryvdh\Debugbar\ServiceProvider"

sau khi chạy câu lệnh này, bạn sẽ thấy file config/debugbar.php được sinh ra. Ngay đầu file, bạn có thể thấy config:

'enabled' => null,

Chỉ cần thay bằng

'enabled' => env('DEBUGBAR_ENABLE', null),

và tạo 1 biến DEBUGBAR_ENABLEtrong file .env của project, cho từng người có thể tự thiết lập trong môi trường dev của chính mình.

# Không dùng debugbar
DEBUGBAR_ENABLE=false 

# debugbar được hiển thị khi app.debug = true 
DEBUGBAR_ENABLE=null

# debugbar được hiển thị ngay cả khi app.debug = false. 
#Chú ý tránh mode này nếu không trên production server cũng có thể hiện debugbar 
DEBUGBAR_ENABLE=true