Tìm hiểu Azure Stream Analytics

Tìm hiểu Azure Stream Analytics

1. Azure Stream Analytics là gì?###

Azure Stream Analytics là một công cụ phân tích thời gian thực và xử lý sự kiện phức tạp được thiết kế để phân tích và xử lý khối lượng lớn dữ liệu phát trực tuyến nhanh từ nhiều nguồn đồng thời.
Ví dụ:

 • Phân tích luồng đo từ xa theo thời gian thực từ các thiết bị IoT.
 • Phân tích Web logs/clickstream
 • Phân tích không gian địa lý để quản lý đội xe và phương tiện không người lái
 • Phân tích thời gian thực về dữ liệu Điểm bán hàng để kiểm soát hàng tồn kho và phát hiện bất thường

2. Cách làm việc của Stream Analytics

Stream Analytics bảo gồm input, query và output. Stream Analytics có thể nhận dữ liệu từ Azure Event Hubs, Azure IoT Hub hoặc Azure Blob Storage. Query dựa trên ngôn ngữ truy vấn SQL có thể được sử dụng để dễ dàng lọc, sắp xếp, tổng hợp và kết hợp dữ liệu phát trực tuyến trong một khoảng thời gian. Ngoài ra bạn có thể sử dụng thêm bằng các hàm JS hoặc C#. Sau khi xử lý bạn có thể có 1 hoặc nhiều đầu ra tùy theo nhu cầu ví dụ như:

 • Truyền dữ liệu đến Azure Function, Azure Service Bus hoặc là tạo 1 trigger đến workflow.
 • Truyền dữ liệu đến bảng điều khiển Power BI để lập bảng điều khiển thời gian thực
 • Lưu dữ liệu sau khi được phân tích

3. Tạo Stream Analytics job###

 • Chọn Internet of Things > IoT Hub

Điền thông tin cần thiết như hình:

Chọn Review + Create. Quá trình tạo 1 hub có thể đến vài phút.

Vầo IoTHub Overview:

 • New

Thêm thông tin Device mới!

Thông tin chi tiết thiết bị mới như sau:

 • Trong Blob storage account tạo thêm 1 container mới như sau:

Tạo Stream Analytics job với thông tin như sau:

 • Cấu hình input cho stream:

Trong dashboard stream -> chọn Input -> Add Stream Input -> IoTHub thêm thông tin input như sau:

 • Cấu hình Output stream

Trong dashboard stream -> chọn Output -> Add -> Blob Storage thêm thông tin output như sau:

 • Thêm query :

Trong dashboard stream -> Query - Thêm query như sau:

SELECT *
INTO iotoutputhapo
FROM iothubhapo
HAVING Temperature > 27

-> Save query

 • Run Iot Simulator:

vào trang này -> Sửa dòng 15 thành connection string tạo được ở bước trên:

 • Quay lại màn hình overview Stream job - > Start để hoàn thành 1 stream job.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết!