Cấu hình và kiểm thử Failover với Azure SQL Database

1. Failover là gì?###

Failover là cho phép công việc thực hiện bởi 1 server có thể hoạt động trên server khác khi 1 trong 2 server bị downtime đảm bảo hệ thống luôn duy trì ổn định.
Failover group là tính năng cho phép bạn quản lý việc sao chép và chuyển đổi dự phòng của một nhóm cơ sở dữ liệu trên máy chủ hoặc tất cả cơ sở dữ liệu trong một phiên bản được quản lý sang một vùng khác.

2. Sử dụng Auto-failover trong Azure SQL Database

  • Tạo Database
    Bạn tạo 1 logical SQl Server cùng với một Database:

Điền thông tin bắt buộc về Subscription, Database name, Server (đã được tạo sẵn từ các bài trước)

Chuyển tab sang setting Network -> Add current client IP address

Chuyển sang tab Additional Setting -> User exist data -> Sample

-> Create Database

  • Tạo failover group

Trong phần này chúng ta sẽ tạo một failover giữa một database server đã tồn tại với một server mới trên một region khác.

Trong màn hình overview của Server SQL đã tồn tại sẵn chọn Failover groups

Chọn Add groups

Tạo thêm một server ở 1 region khác để chọn vào Failover vừa tạo

Kết quả, tạo được một failover group

3. Test failover

Trong màn hình overview failover group chọn Failover.
Kiểm tra lại nếu server secondary được chọn làm primary là thành công!

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết!