Hướng dẫn tạo và triển khai ứng dụng web với ASP.NET MVC và AZURE

Hướng dẫn tạo và triển khai ứng dụng web với ASP.NET MVC và AZURE

1. Tạo project ASP.NET MVC

 • Visual Studio -> File -> New -> Project ...

 • Cửa sổ New Project hiện ra:
  • Chọn Loại Project: ASP.NET Web Application (.NET Framework)
  • Sửa tên ProjectSolution
  • Chọn Framework: .NET Framework 4.6.1
 • Chọn template Project: MVC project
  Build solution thành công kết quả sẽ được như hình sau:

2. Deploy project với AZURE

 • Đăng nhập tài khoản Microsoft có liên kết đến tài khoản Azure
 • Trong cửa sổ Solution Explorer
  • Chuột phải vào tên project
  • Chọn Publish
 • Hiện lên cửa sổ thiết lập deploy ứng dụng

  Có 4 kiểu publish:
  App Service : Deploy một service trên Azure
  Azure Virtual Machines: Deploy trên máy dịch vụ máy ảo của Azure
  IIS, FTS, etc: Deploy trên IIS
  Folder: Sau khi public sẽ nhận được file dll trong thư mục build/realese

Ở đây chúng ta triển khai trên App Service của Azure, vì 1 App Service có thể triển khai được nhiều web nên nếu chúng ta đã sẵn 1 App Service thì sẽ chon Select Existing ngược lại Create New

 • Chọn Public

 • Sửa App Name: Tên ứng dụng
 • Chọn Subscription: Gói dịch vụ mình đăng kí với bên Azure
 • Chọn Resource Group: Nhóm dữ liệu có liên quan đến nhau để có thể triển khai được 1 ứng dụng ví dụ như (Service, Database, Security, Network...)
 • Chọn Hosting Plan : Gói dịch vụ Hosting mua của bên AZURE
 • Tạo Azure Database:

 • Sửa Server Name : Tên server
 • Chọn Location: Vị trí để máy chủ gần nhất
 • Thiết lập thông tin tài khoản Administrator
 • Thiết lập Connection String


Để tên Connection String Name giống như ở trong DBContext trong project.

Kết quả:

Chúng ta có 1 website với domain tương ứng với tên Project!
Muốn sửa hoặc thêm cấu hình cho các component dã dựng sẵn mọi người có thể truy cập Azure Portal trên website để kiểm tra

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết!