Tạo E2E Testing tự động với Rspec, Turnip, Capybara, Selenium

Tạo E2E Testing tự động với Rspec, Turnip, Capybara, Selenium

e2e testing là cái gì

 • e2e testing hay còn gọi là UI Testing là 1 khâu kiểm thử để kiểm tra tương tác của ứng dụng với dataflow hoạt động có đúng như thiết kế hay không 1 cách toàn diện từ điểm đầu đến điểm cuối.
 • e2e testing là 1 phương thức kiểm thử hộp đen, ngay từ cái tên đã thể hiện điều đó.
 • Việc e2e testing bằng tay sẽ tốn khá nhiều chi phí trong TH ứng dụng lớn với rất nhiều page và form cần tương tác, vì vậy việc việc e2e testing sẽ giảm thiểu costs(chi phí thời gian, nhân lực)

Bài viết này sẽ giới thiệu cách tạo ra một môi trường Rails E2E test, với việc sử dụng Chrome, Firefox hoặc PhantomJS làm browser.

Basic Setup

 • Thêm các gói cần thiết vào Gemfile:
group :test do
 gem 'turnip'
 gem 'rspec-rails'
 gem "capybara"
 gem 'poltergeist'
 gem 'selenium-webdriver'
end
 • Sau đấy thì chạy bundle install

 • Chắc chắn là đã cài đặt rspec, sẽ sinh ra file .rspec với spec folder.

rails g rspec:install
 • Thêm dòng sau vào .rspec để chạy turnip test
-r turnip/rspec
 • Bây giờ là viết các kịch bản test tương ứng với các tính năng cần test vào 1 thư mục mới để tách riêng phân biệt với Unit Test
cd spec
mkdir features
 • Ta có thể viết các feature bằng các ngôn ngữ tự nhiên, rất dễ hiểu.

Ví dụ:

Chúng ta test 1 feature Login với việc nhập username và password (độ dài password không dưới 6 kí tự) rồi nhấn Submit để login, có 2 kichj bản xảy ra:

 • Nếu login thành công, redirect về trang mypage
 • Thất bại, error message sẽ hiển thị ở ngay trang login, các validate client-side được ưu tiên
touch spec/features/user_login.feature
 • Xác định các testcase cần thiết:

  Login Failure:
  • username blank, password blank
  • username OK, password blank
  • username blank, pasword OK
  • username chứa các kí tự đặc biệt như là \, " (giả sử không được cho phép), password ko quan tâm
  • password dưới 6 kí tự
  Login Success (VD với user hợp lệ trong DB là kienphan và password là 123456)
 • Thêm các testcases vào user_login.feature

Feature: Login 

 Background: 
  Given I am on login page

 Scenario: Login fail when username and password blank
  Given I am on login page
  When I press submit
  Then I see wrong message on login page

 Scenario: Login fail when username OK and password blank
  Given I am on login page
  When I enter username kienphan
  And I press submit
  Then I see wrong message on login page

 Scenario: Login fail when username blank and password OK
  Given I am on login page
  When I enter password 123456
  And I press submit
  Then I see wrong message on login page

 Scenario: Login fail when invalid username
  Given I am on login page
  When I enter username "kien/phan"
  And I enter password 123456
  And I press submit
  Then I see wrong message on login page

 Scenario: Login fail when invalid password
  Given I am on login page
  When I enter username kienphan
  And I enter password 1234
  And I press submit
  Then I see wrong message on login page

 Scenario: Login Success
  Given I am on login page
  When I enter username kienphan
  And I enter password 123456
  And I press submit
  Then I am redirect to mypage

Nhìn qua thì khá dễ hiểu, code gì mà như viết văn =)) Trước tiên cần hiểu 1 số khải niệm trong đấy:

 • Feature: cái này là feature name, viết sao cho đọc cái là hiểu tính năng gì là được
 • Scenario: kịch bản, coi như là testcase
 • Các phần Given, When, And, Then là các step, trình duyệt sẽ lần lượt thực hiện các step này

Ta để ý thấy có khái niệm step ở đây, và phải định nghĩa step thì mới có thể run test được

# Tạo thư mục step
mkdir spec/features/steps
 • Và tiếp đến file định nghĩa các steps
touch spec/features/steps/user_login_steps.rb
 • Viết các steps đã định nghĩa ở user_login.feature
step 'I am on login page' do
 visit "#{YOUR_HOST}/login"
end

# Kiểm tra phần tử trên trang web, check view để xem ô nhập username có tên là gì
# VD ở đây là <input type='text' name='user_name' ... />
step 'I enter username :username' do |username|
 fill_in 'user_name', with: username
end

# Tương tự với password
# VD ở đây là <input type='password' name='user_password' ... />
step 'I enter password :password' do |password|
 fill_in 'user_password', with: password
end

# VD với button submit có view là <input type='submit' name='submit'... />åååå
step 'I press submit' do
 find('input[name="submit"]').click
end

# Giả sử login có lỗi sẽ có 1 alert text với class .error được hiện ra 
step 'I see wrong message on login page' do
 page.should have_selector '.error', text: 'Login fail lòi, recheck đi bạn ei'
end

step 'I am redirect to mypage' do
 current_path.should =~ /mypage/
end
 • Để chứa các config của turnip, ta tạo 1 file turnip_helper.rb
touch spec/turnip_helper
require 'turnip'
require 'turnip/capybara' # to use Capybara DSL methods in steps
require 'capybara'
require 'selenium-webdriver'
require 'capybara/poltergeist'

Dir.glob( File.expand_path("../features/steps/**/*steps.rb", __FILE__) ){ |f| load f, true }

Capybara.configure do |config|
 config.javascript_driver = :selenium
 config.current_driver = :selenium
end
 • Bây giờ thì khởi động server lên bằng rails server, rồi chạy rspec bundle exec rake spec, ta sẽ thấy Firefox tự động bật lên và kết quả test hiện trên màn hình console

Thay đổi driver

Nếu bạn muốn dùng Chrome thay firefox thì tiến hành đơn giản như sau

Thêm gem chrome vào Gemfile

gem "chromedriver-helper"

Đăng kí driver đến Capybara để nó sử dụng Chrome Driver để test

Capybara.register_driver :selenium_chrome do |app|
 Capybara::Selenium::Driver.new(app, :browser => :chrome)
end

Capybara.configure do |config|
 config.javascript_driver = :selenium_chrome
 config.current_driver = :selenium_chrome
end

Bây giờ nếu chạy test thì Chrome sẽ bật lên để chạy test tự động