Một số các câu lệnh khi sử dụng "chmod"

Một số các câu lệnh khi sử dụng "chmod"

Khi làm việc với các dòng lệnh liên quan người dùng, nhóm để phân quyền, gán quyền hay cập nhật chỉnh sửa quyền, chúng ta thường có câu lệnh "chmod". Bài viết này sẽ không giải thích thế nào là "chmod", sẽ chỉ tổng hợp một số các câu lệnh mà mình đã tổng hợp được trong quá trình học tập và làm việc.

Trước khi tham khảo các câu lệnh, chúng ta nhìn lại một vài điều nhỏ giúp hiểu rõ, cũng như vai trò của chúng trong mỗi câu lệnh.

Đầu tiên là các đối tượng với vai trò khác nhau được thể hiện qua kí tự:

  • u là chỉ người dùng (user)
  • g là chỉ nhóm (group)
  • o là chỉ người dùng khác (other)
  • a là chỉ toàn bộ người dùng và nhóm (tương đương ugo)

Tương tự cũng như đối tượng ta có các kí tự thể hiện các quyền khác nhau:

  • r là quyền cho phép đọc (read)
  • w là quyền cho phép viết, ghi (write)
  • x là quyền thực thi, xử lý (execute)

Operator

  • + là cấp thêm quyền (add)
  • - là loại bỏ quyền (remove)
  • = là chỉ định quyền cụ thể (assign)

alt

Thêm quyền cho tệp hoặc thư mục (file/directory )

$ chmod u+x filename

Thêm nhiều quyền cho tệp hoặc thư mục (file/directory )

$ chmod u+r,g+x filename

Xóa, loại bỏ quyền trên tệp hoặc thư mục (file/directory )

$ chmod u-rx filename

Thay đổi quyền cho tất cả trên tệp / thư mục (file/directory )

$ chmod a+x filename

Thay đổi quyền truy cập tệp giống như một tệp khác

$ chmod --reference=file1 file2

Cấp quyền cho tất cả các tệp trong một thư mục

$ chmod -R 755 directory-name/

Thay đổi quyền thực thi trên các thư mục (tệp không bị ảnh hưởng)

$ chmod u+X *

Nếu còn những kiến thức chuyên sâu hơn và những góp ý cho bài viết của mình. Vui lòng bình luận bên dưới nhé.

Cảm ơn, và chúc bạn áp dụng hiệu quả!