Ruby Coding Styles Rules dựa vào kinh nghiệm thực tế

Trong những coding convention định nghĩa ở https://github.com/bbatsov/ruby-style-guide thì có những quy tắc rất hay gặp trong thực tế

 • Sử dụng những syntax của Ruby thay vì dùng những syntax kiểu C, hoặc Javascript
  VD:
  String interpolation
a = 123
Good: str = "Aloha!, {a}"
Bad: str = "Aloha!, " + a

Array

Good: a = %w(a b c)
Not Good: a = ['a', 'b', 'c']
 • Dùng single quote thay vì double quotes
Good: a = 'string'
Bad: a = "string"
 • Dùng do...end thay vì {...}
Good: 
ary.each do |e|
 ...
end

Bad:
ary.each { |e|
 ...
}
 • Dùng {...} cho block oneliner nếu có thể oneline

Good: ary.map{|e| e.attr}

 • DRY, code trùng có thể chuyển vào block hoặc method mới dùng chung

 • Nested condition với if...end tối đa là 2 bậc sâu

Good:

if condition_1
 #...
 if condition_2
 end 
else
 #...
end

Bad:

if condition_1
 #...
 if condition_2
  if conditon_3
   #...
  end
 end 
else
 #...
end
 • Dùng case nếu phải elsif nhiều giá trị
  Good
case human
when 'male'
 #...
when 'female'
 #...
when 'gay'
 #...
when 'lesbian'
 #...
end 

Bad:

if human == 'male'
 #...
elsif 'female'
 #...
elsif 'gay'
 #...
elsif 'lesbian'
 #...
end 
 • Sử dụng câu điều kiện khẳng định thay vì phủ định
  Good: if a.present?
  Bad: unless a.nil? hoặc if !a.nil?
 • Hash thì dùng cú pháp mới từ Ruby ver1.9
  Good: hash = {a: 1, b: 3}
  Bad: hash = {a => 1, b => 3}
 • Không cần dùng return trả về ở cuối method
  Good:
def sum(a, b)
 a + b
end

Bad:

def sum(a, b)
 return a + b
end
 • Cẩn thận với to_i vì có thể dẫn đến sai lầm
nil.to_i
#=> 0
 • method với return boolean thì nên có ? ở cuối
  Good:
def admin?
 #...
end

Bad:

def is_admin
 #...
end
 • Dùng try nếu object có khả năng bị nil để tránh khả năng lỗi No method from Nil Object
  obj.try(:method)

Đây đều là những kinh nghiệm chủ quan của cá nhân, có thể tham khảo thêm tại https://github.com/bbatsov/ruby-style-guide