Risk Analysis and Management

Risk Analysis and Management

Mục đích

Phân tích và quản lý rủi ro xác định các phần không chắc chắn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị, phân tích, đánh giá những điều không chắc chắn đó,phát triển và quản lý các cách đối phó với rủi ro

Mô tả

Việc không xác định và quản lý rủi ro có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị của giải pháp. Phân tích và quản lý rủi ro liên quan đến việc xác định, phân tích và đánh giá rủi ro. Khi chưa có đầy đủ các biện pháp kiểm soát, BA sẽ phát triển các kế hoạch để tránh, giảm thiểu hoặc sửa đổi rủi ro và khi cần thiết, thực hiện các kế hoạch này.
Quản lý rủi ro là một hoạt động liên tục. Tư vấn liên tục và giao tiếp với các bên liên quan giúp xác định các rủi ro mới và giám sát rủi ro đã xác định.

Các yếu tố

 1. Nhận dạng rủi ro

Rủi ro được phát hiện và xác định thông qua sự kết hợp của các đánh giá chuyên môn, đầu vào của các bên liên quan, thử nghiệm, kinh nghiệm trong quá khứ và phân tích lịch sử của những sáng kiến và tình huống tương tự. Mục tiêu là xác định một tập hợp toàn diện các rủi ro liên quan và để giảm thiểu những điều chưa biết. Nhận diện rủi ro là một hoạt động liên tục.

Một rủi ro có thể xảy ra một lần, một vài lần hoặc thậm chí là không xảy ra. Một điều kiện rủi ro có thể là một điều kiện hoặc sự kết hợp của
các điều kiện. Một sự kiện hoặc điều kiện có thể có nhiều hậu quả, và một
hậu quả có thể được gây ra bởi một số sự kiện hoặc điều kiện khác nhau.
Mỗi rủi ro có thể được mô tả trong sổ đăng ký rủi ro hỗ trợ việc phân tích các rủi ro đó và kế hoạch giải quyết chúng.

Ví dụ về đăng ký rủi ro

BABOK

 1. Phân tích

Phân tích rủi ro liên quan đến việc hiểu rủi ro và ước tính mức độ rủi ro
rủi ro. Đôi khi các biện pháp kiểm soát có thể đã sẵn sàng để đối phó với một số rủi ro và những điều này cần được tính đến khi phân tích rủi ro.

Khả năng xảy ra có thể được biểu thị dưới dạng xác suất trên một
thang số hoặc với các giá trị như Thấp, Trung bình và Cao.
Hậu quả của rủi ro được mô tả dưới dạng tác động của chúng đối với khả năng
giá trị. Tác động của bất kỳ rủi ro nào có thể được mô tả về chi phí, thời gian, giải pháp phạm vi, chất lượng giải pháp hoặc bất kỳ yếu tố nào khác được các bên liên quan đồng ý như danh tiếng, tuân thủ hoặc trách nhiệm xã hội

Ví dụ về Thang đo tác động rủi ro

BABOK2
Mặc dù một doanh nghiệp có thể có thang đo tác động rủi ro tiêu chuẩn hoặc cơ sở, loại như chi phí, nỗ lực và danh tiếng, và các ngưỡng có thể được điều chỉnh để cân nhắc giá trị tiềm tàng và mức độ rủi ro có thể chấp nhận được. Thông thường, ba đến năm loại cấp độ rộng được sử dụng để mô tả cách diễn giải tác động tiềm ẩn.

Mức độ của một rủi ro nhất định có thể được thể hiện như một hàm của xác suất xảy ra và tác động. Trong nhiều trường hợp, đó là phép nhân đơn giản giữa xác suất và tác động. Các rủi ro được ưu tiên tương đối với nhau theo mức độ của chúng. Rủi ro có thể xảy ra trong thời gian ngắn có thể được ưu tiên cao hơn so với rủi ro dự kiến xảy ra sau đó. Rủi ro trong một số danh mục như danh tiếng hoặc tuân thủ có thể được ưu tiên cao hơn những danh mục khác.

 1. Đánh giá

Kết quả phân tích rủi ro được so sánh với giá trị tiềm năng của sự thay đổi hoặc của giải pháp để xác định xem mức độ rủi ro có thể chấp nhận được hay không. Mức rủi ro tổng thể có thể được xác định bằng cách cộng tất cả các mức rủi ro riêng lẻ.

 1. Giải pháp

Một số rủi ro có thể chấp nhận được, nhưng đối với những rủi ro khác có thể cần phải thực hiện các biện pháp để giảm thiểu rủi ro.

Một hoặc nhiều phương pháp xử lý rủi ro có thể được xem xét và bất kỳ sự kết hợp các phương pháp nào cũng có thể được sử dụng để giải quyết rủi ro:

 • Avoid: nguồn gốc của rủi ro bị loại bỏ hoặc các kế hoạch được điều chỉnh để đảm bảo rằng rủi ro không xảy ra.
 • Transfer: trách nhiệm giải quyết rủi ro được chuyển giao hoặc chia sẻ với bên thứ ba.
 • Mitigate: giảm xác suất rủi ro xảy ra hoặc khả năng xảy ra
  hậu quả tiêu cực nếu rủi ro xảy ra.
 • Accept: quyết định không làm gì với rủi ro. Nếu rủi ro xảy ra, một
  giải pháp thay thế sẽ được phát triển tại thời điểm đó.
 • Increase: quyết định chấp nhận nhiều rủi ro hơn để theo đuổi một cơ hội

Sau khi phương pháp xử lý rủi ro cụ thể được chọn, kế hoạch ứng phó rủi ro được phát triển và giao cho chủ sở hữu rủi ro chịu trách nhiệm và quyền hạn đối với rủi ro đó. Trong trường hợp tránh rủi ro, chủ sở hữu rủi ro thực hiện các bước để đảm bảo rằng xác suất hoặc tác động của rủi ro được giảm xuống bằng không. Đối với những rủi ro không thể giảm xuống bằng không, chủ sở hữu rủi ro có trách nhiệm giám sát rủi ro và thực hiện kế hoạch giảm thiểu rủi ro.

Rủi ro được phân tích lại để xác định rủi ro còn lại là xác suất mới và tác động mới do các biện pháp được thực hiện để sửa đổi rủi ro. Có thể có một phân tích lợi ích chi phí được thực hiện để xác định xem chi phí và nỗ lực của các biện pháp có làm giảm mức độ rủi ro đủ để làm cho nó đáng giá hay không. Rủi ro có thể được đánh giá lại dưới dạng rủi ro còn lại.

Các bên liên quan cần được thông báo về kế hoạch sửa đổi rủi ro.

Cân nhắc sử dụng

 1. Điểm mạnh

 • Có thể áp dụng cho các rủi ro chiến lược ảnh hưởng đến giá trị lâu dài của doanh nghiệp, rủi ro chiến thuật ảnh hưởng đến giá trị của một thay đổi và rủi ro hoạt động ảnh hưởng đến giá trị của một giải pháp sau khi thay đổi được thực hiện.
 • Một tổ chức thường phải đối mặt với những thách thức tương tự đối với nhiều sáng kiến của mình. Các ứng phó rủi ro thành công trong một sáng kiến có thể là bài học hữu ích cho các sáng kiến khác.
 • The risk level of a change or of a solution could vary over time. Ongoing risk management helps to recognize that variation, and to re-evaluate the risks and the suitability of the planned responses.
 1. Giới hạn

 • Số lượng rủi ro có thể xảy ra đối với hầu hết các sáng kiến có thể dễ dàng trở nên lớn đến mức không thể quản lý được. Chỉ có thể quản lý một tập hợp con các rủi ro tiềm ẩn.
 • Có khả năng rủi ro đáng kể không được xác định.

Tham khảo

https://blog.haposoft.com/phan-tich-rui-ro/