phpstan-laravel

Bạn có thể thực hiện phân tích tĩnh trong PHP để xác định nguy cơ lỗi trước khi kiểm tra hoạt động, một trong số đó

PHPStan.

Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích cho việc nâng cao hiệu quả và chất lượng xem xét.

Trong vùng chứa Docker, thực hiện lệnh sau.

alt

Đây là một ví dụ cụ thể.

alt

alt

Giới thiệu về cách cài đặt

https://github.com/barryvdh/laravel-ide-helper

phpinsights

alt

Ví dụ cụ thể

alt

alt