So sánh Unit Testing và Integration Testing

So sánh Unit Testing và Integration Testing

Cùng mình tìm hiểu về 2 khái niệm Unit Testing vs Integration Testing,  và so sánh sự khác nhau giữa chúng nhé!
1. Unit testing là gì?

Unit Testing được thực hiện bởi các dev và test các unit code (hay còn gọi là module, thành phần) mà họ đã phát triển. Đây là một phương pháp test mà các đơn vị source code riêng lẻ được kiểm tra để xác định xem chúng đã sẵn sàng để sử dụng hay chưa. Nó giúp giảm chi phí sửa lỗi vì lỗi được xác định trong giai đoạn đầu của vòng đời phát triển.

2. Integration Testing là gì?

Integration Testing  (Kiểm thử tích hợp) được thực hiện bởi tester và kiểm tra tích hợp giữa các module phần mềm. Đây là một kỹ thuật kiểm thử phần mềm trong đó các đơn vị riêng lẻ của một chương trình được kết hợp và kiểm tra như một nhóm. Test stubs và test drivers được sử dụng để hỗ trợ integration testing. Integration Testing được thực hiện theo hai cách, chúng là phương pháp từ dưới lên và phương pháp từ trên xuống.

Dưới đây là so sánh chi tiết giữa hai phương pháp testing:

Unit Testing Integration testing
Ý tưởng đằng sau Unit Testing là kiểm tra từng phần của chương trình và cho thấy rằng các phần riêng lẻ là chính xác. Ý tưởng đằng sau Integration testing là kết hợp các module trong ứng dụng và kiểm tra như một nhóm để xem chúng đang hoạt động tốt.
Đó là loại White Box Testing. Đó là loại Black Box Testing.
Nó có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Nó thường được thực hiện sau Unit Testing và trước System Testing.
Unit Testing chỉ kiểm tra chức năng của chính đơn vị và có thể không phát hiện lỗi tích hợp hoặc các vấn đề khác trên toàn hệ thống. Integration testing có thể phát hiện lỗi khi các mô-đun được tích hợp để xây dựng hệ thống tổng thể
Nó bắt đầu với module specification Nó bắt đầu với interface specification
Nó chú ý đến hành vi của các module đơn lẻ. Nó chú ý đến sự tích hợp giữa các module.
Unit Testing không xác minh xem mã của bạn có hoạt động với các phần phụ thuộc bên ngoài một cách chính xác hay không. Integration testing xác minh rằng mã của bạn hoạt động với các phần phụ thuộc bên ngoài một cách chính xác.
Nó thường được thực thi bởi developer. Nó thường được thực hiện bởi một test team
Tìm lỗi dễ dàng. Tìm lỗi rất khó.
Bảo trì Unit Testing là khá rẻ. Bảo trì Integration testing hợp là tốn kém.

3. Sự khác biệt

  • Unit testing là một phương pháp kiểm tra trong đó các units của source riêng lẻ được kiểm tra để xác định xem chúng đã sẵn sàng để sử dụng hay chưa, trong khi Integration Testing kiểm tra sự tích hợp giữa các module phần mềm.
  • Unit testing kiểm tra từng phần của chương trình và cho thấy rằng các phần riêng lẻ là chính xác, trong khi Integration Testing kết hợp các module khác nhau trong ứng dụng và kiểm tra như một nhóm để xem chúng đang hoạt động tốt.
  • Unit testing bắt đầu với đặc tả module, trong khi Integration Testing bắt đầu với đặc tả giao diện.
  • Unit testing có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào, mặt khác, Integration Testing được thực hiện sau Unit testing và trước System testing.
  • Unit testing được thực hiện bởi developer, trong khi Integration Testing được thực hiện bởi nhóm tester.
  • Lỗi Unit Testing có thể được tìm thấy dễ dàng, trong khi Integration Testing rất khó tìm ra lỗi.

Các bạn có thể tham khảo chi tiết theo link sau: https://www.guru99.com/unit-test-vs-integration-test.html