Cơ bản về mã Markdown

Markdown là gì ?

Là những cú pháp hỗ trợ format documents. các văn bản được viết bằng cú pháp markdown có thể được chuyển đổi sang HTML và ngược lại.
(chú ý : đoạn văn bản được viết bằng cú pháp HTML để format thì không thể sử dụng cú pháp markdown trong đoạn mã HTML đó được. Tuy nhiên trong cú pháp markdown lại có thể chèn được code HTML)
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng HTML để trình bày documents. Tuy nhiên, việc đọc cú pháp HTML có thể khá rối mắt cho những người không biết về cú pháp HTML và ngay cả những người có thể sử dụng HTML. Vì vậy, markdown được tạo ra nhằm đơn giản hoá cách trình bày documents lên trang web.
Bài viết sẽ trình bày một số cú pháp đơn giản thường dùng để format documents.

Headers

Để tạo các header bạn chỉ việc đặt ký tự # trước nội dung tiêu đề. Số lượng ký tự # đặt trước sẽ quyết định loại header, có 6 loại :

 • H1 : # Header 1
 • H1 : ## Header 2
 • H1 : ### Header 3
 • H1 : #### Header 4
 • H1 : ##### Header 5
 • H1 : ###### Header 6
[^1]:aa[^note] #####Text Styling
 • Links : [Title](URL)
 • Bold : **Bold**
 • Italicize : *Italics*
 • Strike-through : ~~text~~
 • Highlight : ==text==
 • Supertext: ^supertext^
 • Subtext: ~subtext~
 • Paragraphs : Line space between paragraphs
 • Line break : Add two spaces to the end of the line
 • Lists : * an asterisk for every new list item.
 • Quotes : > Quote
 • Inline Code : `alert('Hello World');`
 • Horizontal Rule (HR) : --------
Writing Code

Để biểu diễn một đoạn code thì có thể thực hiện như sau :

 • với những đoạn code chỉ thể hiện trên 1 dòng (inline), thì sử dụng cặp dấu `.
  Ví dụ : `alert('Hello World')`
 • với những đoạn code phải thể hiện trên nhiều dòng (block), thì sử dụng cặp dấu ```.
Một số hỗ trợ viết Markdown trên trình soạn thảo của Ghost

Một số phím tắt có thể sẽ hữu ích khi bạn sử dụng cú pháp markdown.

Result Markdown Shortcut
Bold **text** / __text__ Ctrl/⌘ + B
Emphasize *text* Ctrl/⌘ + I
Strike-through ~~text~~ Ctrl + Alt + U
Testtext ^supertext^
Textsubtext ~subtext~
Link [title](http://) Ctrl/⌘ + K
Inline Code `code` Ctrl/⌘ + Shift + K
Image ![alt](http://) Ctrl/⌘ + Shift + I
List * item Ctrl + L
Ordered List 1. item Ctrl/⌘ + Alt + L
Blockquote > quote Ctrl + Q
Highlight
==Highlight==
H1 # Heading  
H2 ## Heading Ctrl/⌘ + H
H3 ### Heading Ctrl/⌘ + H (x2)
Tham khảo từ : help.ghost.org