JavaScript cơ bản - Phần 1: Khai báo biến

JavaScript cơ bản - Phần 1: Khai báo biến

JavaScript hiện đang là 1 trong những ngôn ngữ phổ biến nhất với khả năng đa nền tảng và việc sử dụng dễ dàng.
Mở đầu giới thiệu kiến thức cơ bản của Javascript, mình xin bắt đầu với kiến thức cơ bản nhất là khai báo biến.

Khái niệm biến

Tương tự các ngôn ngữ coding khác, biến dùng để lưu các giá trị của dữ liệu. Cấu trúc 1 câu lệnh khai báo thường bao gồm:
keyword identifier = value;
Trong đó:
- keyword là cách khai báo mình sẽ giới thiệu ở mục 2
- identifier là tên để định danh cho biến và nên là độc nhất trong phạm vi sử dụng nó. Tại sao thì mình sẽ sớm chia sẻ với các bạn
- dấu = thể hiện việc gắn giá trị cho biến đó
- value là giá trị của biến đó

Cách khai báo

Từ cấu trúc 1 câu lệnh ở trên, chúng ta sẽ đi vào cụ thể làm thế nào để có thể khai báo biến với các ví dụ.
Đầu tiên:
var x = 5;
Như các bạn có thể thấy ở đây, ví dụ thoả mãn cấu trúc lệnh thường gặp. Ngoài ra, ta cũng có thể khai báo biến mà không cho nó giá trị:
let x;
Ở đây, biến được hiểu là không có giá trị, khi kiểm tra thì giá trị của nó sẽ mặc định là undefined
Và sau đó có thể gán giá trị cho nó:
x = 5;
Giống phần lớn các ngôn ngữ code khác, javacript cũng hỗ trợ khai báo biến bằng 1 phép tính. Ví dụ như
var x = 5 + 2 + 3;
var x = "John" + " " + "Doe";
Ở ví dụ trên, ngoài phép tính đại số, ta còn phép nối chuỗi string. Phép nối cũng sẽ được áp dụng khi ta đặt vào phép tính giữa chuỗi và số
var y = "5" + 2 + 3;
var y = 2 + 3 + "5";
Và tất nhiên, cùng với khai báo biến, ta có thể dùng biến đã có để làm giá trị cho các phép khai báo sau đó:
const z = y + x;
Không chỉ vậy, JavaScript cũng hỗ trợ khai báo nhiều biến cùng 1 lúc, ví dụ như:
const person = "John Doe", carName = "Volvo", price = 200;
Để cho rõ ràng, ta cũng có thể khai báo từng biến trên từng dòng với xuống dòng sau dấu phẩy giữa các biến
var person = "John Doe",
carName = "Volvo",
price = 200;

Ta thấy cấu trúc thay đổi đôi chút so với khai báo 1 biến khi câu lệnh được nối dài bằng cấu trúc: , identifier = value

Một số lưu ý với đặt tên định danh cho biến

Trong JavaScript, tên định danh (identifiers) của biến phải được bắt đầu bằng 1 trong các ký tự sau:

  • Chữ cái (A đến Z hoặc a đến z)
  • Dấu $
  • Dấu gạch dấu _

1 số ví dụ:
var $$$ = "Hello World";
let _lastName = "Johnson";
var $ = 2, _ = 3;
const $myMoney = 5;
var lastName = "Johnson";

Ở bài này, bạn sẽ thấy mình có sử dụng 1 số keywords khác nhau như var, let, const để khai báo biến. Ở phần tiếp theo, mình sẽ giúp các bạn phân biệt được sự giống và khác nhau giữa chúng
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn

Tài liệu tham khảo:

JavaScript Variables, JavaScript Statements, JavaScript Syntax