Cách deploy Nextjs app lên server

Cách deploy Nextjs app lên server

Bạn có 1 trang web NextJs, bạn để nó ở local, nhưng bạn muốn deploy lên server nào đó cho mọi người cùng chiêm ngưỡng mà không biết làm thế nào. Bài viết sau sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan và tiến trình cài đặt để đưa 1 trang web lên server

NVM, PM2, Nginx

 • Đầu tiên thì chúng ta cùng đi qua 1 số thứ cần cài để chuẩn bị cho việc deploy
  • NVM: Node Version Manager là một công cụ, phần mềm dùng để quản lý các version Node.js cài đặt trên máy.
   curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.1/install.sh | bash
   
   source ~/.bashrc
   
  • PM2: Là một daemon process manager, nó giúp bạn quản lý các tiến trình trong ứng dụng của bạn, giúp cho application của bạn luôn chạy, mình thì hay gọi là luôn ở trạng trái "sống".
   npm i pm2 -g
   
  • Nginx: Phát âm là "engine-ex" là một phần mềm mã nguồn mở dùng để phục vụ web, reverse proxy, caching, cân bằng tải, và nhiều hơn nữa
   sudo apt-get install -y nginx
   

Setup

 • Đối với phía local , nơi chứa code trên máy bạn
 • Đầu tiên thì ta cần tạo mới 1 ứng dụng Nextjs và đẩy code lên Github repo
  npx create-next-app
  cd my-app
  
 • Tiếp theo thì ta cần generate pm2 ecosystem file
  pm2 ecosystem
  
 • Sau khi generate thì ta sẽ thay thế các giá trị tương ứng của mình vào nhé và sau khi xong thì đẩy nó lên github
  module.exports = {
  apps: [{
    script: 'npm start'
  }],
  
  deploy: {
    production: {
    key: 'key.pem',
    user: 'ubuntu',
    host: 'SSH_HOSTMACHINE',
    ref: 'origin/main',
    repo: 'GIT_REPOSITORY',
    path: '/home/ubuntu',
    'pre-deploy-local': '',
    'post-deploy': 'source ~/.nvm/nvm.sh && npm install && npm run build && pm2 reload ecosystem.config.js --env production',
    'pre-setup': '',
    'ssh_options': 'ForwardAgent=yes'
    }
  }
  };
  

SSH to server

 • Đầu tiên thì ta cần thay đổi quyền pem rồi coppy tệp pem vào thư mục gốc của dự án.
  chmod 400 key.pem
  
 • SSH to server
  ssh -i key.pem ubuntu@[IP_ADDRESS]
  
 • Trên server
  • Cài Node, PM2, Nginx
   curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.1/install.sh | bash
   source .bashrc
   nvm install --lts
   npm i -g pm2
   sudo apt-get update
   sudo apt-get install -y nginx
   sudo service nginx restart
   
  • Cấu hình Nginx
   sudo vim /etc/nginx/conf.d/my-app.conf
   
  • Chèn cấu hình
   server { 
     listen 80; 
     server_name IP_ADDRESS;
     
     location / { 
       proxy_pass http://127.0.0.1:3000/;
     } 
   }
   
  • Restart Nginx
   sudo service nginx restart
   

Deployment Options

 • SSH Agent Forwarding
  • Trên local:
   • Chỉnh sửa cấu hình SSH
    vim ~/.ssh/config
    
   • Chèn IP_ADDRESS vào
    Host [IP_ADDRESS]
      ForwardAgent yes
    
   • Chạy ssh-add
    ssh-add
    
   • SSH to server
    ssh -i key.pem ubuntu@[IP_ADDRESS]
    
  • Trên server
   • Xác thực kết nối với github
    ssh -T git@github.com
    

Deployment

 • Trên local:
  • Chạy pm2 setup
  pm2 deploy production setup
  
  • Chạy deployment
  pm2 deploy production
  

Kết luận

Hy vọng, nó sẽ là 1 thông tin bổ ích giúp mọi người trong quá trình làm việc.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết, hẹn gặp lại !

Tài liệu tham khảo