1. Chia sẻ quyền view/edit với thành viên khác Trong trường hợp bạn đang thực hiện 1 Project cùng team, bạn muốn cho mọi người trong team có thể xem hoặc sửa design, bạn có thể dùng quyền share ...