Luk3

Luk3
  • Name
    Luk3

  • Posts
    5

Lastest post

Điểm nổi bật của Git 2.28

Điểm nổi bật của Git 2.28

Giới thiệu init.defaultBranch Khi khởi tạo một Git repository mới bằng git init, Git luôn tạo một nhánh khởi tạo là nhánh master. Trong Git 2.28, sử dụng tùy chọn init.defaultBranch khi config có thể ghi đè ...