Thiêt lập môi trường có thể khó khăn với một số bạn mới bắt đầu lập trình web. Trong bài viết này mình sẽ hưỡng dẫn cài đặt môi trường composer, php, mysql trên ubuntu 16.04 I. PHP & ...